Als een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt, stopt zijn vakantieverlof en start zijn ziekteverlof. De dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie, tellen niet als vakantiedagen.

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat vakantiedagen na ziekmelding worden omgezet in ziektedagen.

  • Wordt er gewerkt met (maximaal twee) wachtdagen? Dan duurt het ook twee dagen voor het vakantieverlof wordt omgezet in ziekteverlof.
  • De werknemer kan ermee instemmen dat de ziektedagen toch van zijn vakantiedagen afgaan. Bijvoorbeeld als hem wordt gevraagd of hij ondanks zijn ziekte heeft kunnen genieten van zijn vakantie en hij daar ja op zegt.
  • Er van tevoren schriftelijk afspreken dat ziektedagen tijdens de vakantie gelden als vakantiedagen. Deze afspraak is alleen toegestaan als het om bovenwettelijke vakantiedagen gaat.

Controle
Hoe weet je dat een werknemer die zich tijdens de vakantie ziek meldt, ook daadwerkelijk ziek is? Een werkgever mag dat niet zelf controleren. Het is aan de bedrijfsarts om dit na te gaan. Als de werknemer van een buitenlandse vakantie geniet, wordt dat lastiger. Hierover kun je afwijkende afspraken maken in bijvoorbeeld een verzuimprotocol. Heeft jouw organisatie nog geen verzuimprotocol of personeelshandboek? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons: contactformulier