Werkgever en ontslag

Wil je een werknemer ontslaan? Dan zijn er regels waaraan je je als werkgever moet houden. Er zijn verschillende vormen van ontslag, bijvoorbeeld ontslag via UWV, via de kantonrechter of ontslag met wederzijds goedvinden. Op de website van het UWV staan de verschillende mogelijkheden toegelicht. Wil je ondersteuning bij een reorganisatie of ontslag van een […]

De wereld van beoordelen in beweging

Lange tijd was beoordelen vanzelfsprekend: een- of tweemaal per jaar een beoordelingsgesprek en iedereen leek tevreden. Tegenwoordig is de wereld van de beoordeling volop in beweging. Alle klassieke vormen van beoordelen krijgen kritiek en er wordt volop geëxperimenteerd met alternatieven. Wil je eens sparren wat mogelijk een passend alternatief is voor jouw organisatie? Neem dan […]

Basiscontract arbodienstverlening

Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld een bedrijfsarts en andere arbodeskundigen. Zo’n basiscontract is nu verplicht. In dit contract staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener. Het boetebeleid van het ministerie van SZW is aangescherpt, wat […]

Compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschikten

Heb je als werkgever een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? En was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt en is een transitievergoeding betaald? Dan is het mogelijk om compensatie aan te vragen voor deze vergoeding. Ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Heb je hier […]

Praktijkvoorbeeld 2

Een klant van Grip op HR is een snelgroeiende organisatie met relatief veel jonge medewerkers. De medewerkers geven aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid in verantwoordelijkheden maar ook over HR thema’s als beloning en ontwikkeling. Grip op HR heeft op praktische wijze ondersteund in een toegankelijk functie- en salarisgebouw. En daarnaast geholpen bij  een […]

Praktijkvoorbeeld 1

Een klant van Grip op HR is een wereldwijd opererend familiebedrijf in de techniek met circa 30 medewerkers in Nederland. De directeur heeft behoefte om inzicht te krijgen in de HR risico’s die hij loopt en waar hij mogelijk kan professionaliseren op het gebied van personeel en organisatie. Grip op HR heeft hiervoor een HR […]

Op vakantie naar gebied met ‘code oranje’

Stel een medewerker gaat op vakantie naar een gebied met ‘code oranje’ (door bv Corona). Kun je dit als werkgever verbieden? Nee dit kun je niet verbieden. Je mag als werkgever wel vragen om niet op vakantie te gaan naar deze gebieden. Dat past bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Als de […]

Regionaal Beloningsonderzoek

Wil je weten of de arbeidsvoorwaarden van jouw organisatie marktconform of onderscheidend zijn? Doe dan mee met de 14e editie van het Regionaal Beloningsonderzoek van H&S Adviesgroep. Geheel kosteloos krijg je inzicht in regionaal beloningsbeleid. Hierbij hoort ook een op maat gemaakt benchmarkrapport met inzicht in de concurrentiepositie in de regio. Interesse? Stuur een mail […]

NL leert door!

In het kader van het crisisprogramma ‘NL leert door’ is vanaf augustus voor iedereen gratis ontwikkeladvies beschikbaar! Deze regeling van de overheid is op 24 juli gepubliceerd, maar wat houdt het precies in? Iedereen komt in aanmerking De regeling is beschikbaar voor iedereen woonachtig in NL, tot de pensioengerechtigde leeftijd. Of je werkzoekend bent, met […]

Medewerker ziek tijdens vakantie

Als een werknemer zich tijdens zijn vakantie ziek meldt, stopt zijn vakantieverlof en start zijn ziekteverlof. De dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie, tellen niet als vakantiedagen. Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel dat vakantiedagen na ziekmelding worden omgezet in ziektedagen. Wordt er gewerkt met (maximaal twee) wachtdagen? Dan duurt het […]